fbpx

Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania umów sprzedaży i wymiany za pośrednictwem strony internetowej www.przyteatrze.com należącej do Centrum Medyczne Przy Teatrze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Więckowskiego 20 lok. 5, zwanego dalej: “Sklepem Internetowym” oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Centrum Medyczne Przy Teatrze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.przyteatrze.com umożliwia dokonywanie zakupów online, w zakresie towarów pozostających w aktualnej ofercie sklepu internetowego.

Sklep internetowy www.przyteatrze.com prowadzony jest przez  Centrum Medyczne Przy Teatrze Sp. z o.o. mieszczące się przy ul. Więckowskiego 20 lok 5, 90-722 Łódź, telefon +48 603691209, zwanej w dalszej części regulaminu “Sprzedawca”.

 

 • 1 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1. Cała zawartość strony internetowej  www.przyteatrze.com  chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu stanową własność Sprzedawcy. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.
 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

 

 • 2 Rejestracja
 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

 • 3 Zamówienia
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia DODAJ DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Płacę i zamawiam” Użytkownik ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Towaru, ilości, sposobu dostarczenia Towaru, sposobu płatności. W celu modyfikacji wielkości Zamówienia podczas procedury składania Zamówienia należy w okienku widocznym na stronie Sklepu przy danym Towarze wpisać żądaną liczbę. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Maksymalny czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych (od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy).

 

 • 4 Płatności
 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Warunkiem wysłania Towaru jest zapłata za Towar i Dostawę.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności online, obsługiwany przez firmę First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności online, o dokonaniu płatności przez Klienta);
  • BLIK poprzez zewnętrzny system płatności online, obsługiwany przez firmę First Data Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności online, o dokonaniu płatności przez Klienta).
 4. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych.
 5. Termin realizacji Zamówienia rozpoczyna swój bieg z chwilą zaksięgowania płatności z tytułu realizacji Zamówienia na rachunku Sprzedawcy.
 6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 4, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży.
 7. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT/rachunek. Dane do faktury/rachunku należy wskazać w Formularzu Dane płatności w okienku „Dodatkowe informacje” albo dostarczyć na adres mailowy: biuro@przyteatrze.com w momencie składania Zamówienia. Wystawiona faktura VAT/rachunek zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy Zamówieniu lub dołączona do dostarczonego Zamówienia.

 

 • 5 Wysyłka
 1. Zamówiony Towar wysyłany jest do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z informacjami podanymi na stronie www.przyteatrze.com wyłącznie na terenie Polski.
 2. Termin wysyłki wydłużony jest o okres pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego przez Klienta Towaru bez wad.
 4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Klienta w terminie wysłanych Towarów z przyczyn leżących po stronie Klienta.

 

 • 6 Reklamacje
 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Użytkowników nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedawca ponosi wobec Użytkowników będących Konsumentami odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 3. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im jeżeli Towary dostarczone w ramach Usługi mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Towaru) z umową.
 4. Reklamacje można wnosić w formie elektronicznej – e-mailem na adres: biuro@przyteatrze.com lub w formie pisemnej, przesyłając ją listem poleconym na adres: Więckowskiego 20 lok. 5, 90-722 Łódź.
 5. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta, a także preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik będący Konsumentem nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć Towarów podlegających reklamacji, celem przyspieszenia jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Konsument obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Towaru. W odniesieniu do Użytkowników będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Towarów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Towarów wolnych od wad (w razie wymiany Towaru) ponosi Sprzedawca.
 7. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
 8. Nieodpowiednie przechowywanie Towarów (niezgodne z zaleceniami Sprzedawcy) nie może stanowić podstawy do reklamacji.
 9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarze (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji. Zapis zdania poprzedzającego nie dotyczy konsumentów w zakresie, w jakim taka różnica zgodnie z prawem jest kwalifikowana jako wada towaru.

 

 • 7 Dane osobowe i polityka prywatności
 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE L 119/1), w dalszej części „RODO”, dane osobowe podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym Konta lub podczas procesu składania Zamówienia są przetwarzane przez Centrum Medyczne Przy Teatrze Beata Rajkowska, ul. Więckowskiego 20 lok. 5, 90-722 Łódź, NIP 7291549928 REGON: 472928009, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury założenia Konta Klienta albo złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia, jego realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane do następujących celów:
  • założenia i prowadzenia Konta w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  • realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
  • rozpatrywania ewentualnych reklamacji produktów zakupionych w sklepie internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
  • komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  • w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia, dane te będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i/lub prawa podatkowego nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  • w przypadku założenia Konta w serwisie internetowym, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane naszym pracownikom i kontrahentom, z którymi współpracujemy w celu realizacji zamówienia. Do danych osobowych Klientów mogą mieć dostęp nasi kontrahenci, tacy jak: podmioty prowadzące obsługę księgowo-rachunkową, podmioty wykonujące usługi hostingowe i informatyczne, podmioty wykonujące usługi wysyłki produktów.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W tym celu powinien skontaktować się z Centrum Medyczne Przy Teatrze Beata Rajkowska na adres: ul. Więckowskiego 20 lok. 5, 90-722 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@przyteatrze.com
 6. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.
 7. Sprzedawca oświadcza, że dokłada starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych Klientów.

 

 

 

 • 8 Postanowienia końcowe. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.przyteatrze.com
 2. Regulamin jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem:
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny i w każdej chwili. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania ich pod adresem internetowym:
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.przyteatrze.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca dokłada starań, aby informacje handlowe na stronie internetowej były prawidłowe i aktualne, mają one jednak charakter informacyjny.
 6. Strona internetowa Sklepu internetowego, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafiki stanowią wyłączną własność Centrum Medycznego Przy Teatrze Beata Rajkowska oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 8. Konsumentom przysługuje ustawowa rękojmia za wady towaru.
 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r., Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

 

SKLEP