fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności Centrum Medyczne Przy Teatrze Beata Rajkowska

 1. Centrum Medyczne Przy Teatrze Beata Rajkowska z siedzibą w Łodzi, ul. Więckowskiego 20 lok. 5, dokłada wszelkich starań, aby chronić zgromadzone dane oraz wizerunek swoich klientów przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 2. Administratorem danych klientów jest Centrum Medyczne Przy Teatrze Beata Rajkowska z siedzibą w Łodzi, ul. Więckowskiego 20 lok. 5, email: biuro@przyteatrze.com , zwana dalej: „Administratorem”.
 3. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim w celu ich rejestracji na wizyty oraz gromadzeniu informacji o dotychczas wykonanych usługach.
 4. Informacje o Klientach są przechowywane i przetwarzane przez Centrum Medyczne Przy Teatrze Beata Rajkowska z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Autorskie.
 5. Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach:
 • należytej i prawidłowej obsługi procesu związanego z zabiegami medycyny estetycznej, kosmetologii, kosmetyki, a także świadczeń zdrowotnych
 • marketingowych
 1. Administrator może (za odrębną zgodą Klienta) udostępniać jego wizerunek w celach związanych z promocją Centrum Medycznego Przy Teatrze Beata Rajkowska
 2. Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 3. W przypadku zgłoszenia wniosku o usuniecie Pani/Pana danych osobowych i/lub zdjęć z Serwisu, Administrator dokona ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.
 4. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 5. Klientowi przysługują następujące prawa odnośnie przetwarzania jego danych osobowych:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do wniesienia skargi prawo wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do bycia zapomnianym.
 1. Oświadczenia i wszelkie korespondencje w zakresie danych osobowych oraz naruszenia prawa do wizerunku proszę kierować na adres email: biuro@przyteatrze.com , lub w formie pisemnej, na adres siedziby Administratora przy ul. Więckowskiego 20 lok. 5, 90-722 Łódź.
SKLEP